Brugeraftaler (eksempelvis med Copydan)


Hvilke regler er der for brugen af Copydan-aftaler, hvis tidskriftet, man vil kopiere fra, angiver, at kopiering ikke er tilladt?
En bibliotekar fra en uddannelsesinstitution oplyste, at et tidsskrift indeholdt følgende udtalelse: "Denne side er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med CopyDan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug." Bibliotekaren spurgte, om det var rigtigt, eller om hendes institution var berettiget til at kopiere fra tidsskriftet, hvis den havde en aftale med Copydan Tekst & Node.

Efter samråd med Copydan Tekst & Node oplyste UBVA følgende:

Hvis man som institution har en såkaldt "erhvervsaftale" indgået efter ophavsretslovens § 14 - dvs. en aftale, der gør det muligt at fotokopiere artikler internt i virksomheder og offentlige myndigheder mv. - må man på institutionen fotokopiere tidsskrifter, uanset at der måtte stå i de pågældende tidsskrifter, at man ikke må.

Hvis man har en såkaldt "gammel undervisningsaftale" af den slags, som Copydan Tekst & Node tilbød før i tiden i henhold til ophavsretslovens § 13 - og i dag er det kun universiteterne, der stadig kører med dem - må man printe og fotokopiere på den måde, aftalen siger, uanset om der måtte stå noget andet i tidsskrifterne.

Hvis man har en af de nye aftaler om brug af værker i undervisningssammenhæng, som Copydan Tekst & Node tilbyder nu i henhold til ophavsretslovens § 13, og som er indgået af en række uddannel-sesinstitutioner undtagen universiteterne, må kan kopiere fra et analogt forlæg og printe fra et digitalt forlæg i henhold til aftalen med Tekst & Node, uanset om der står andet i det materiale, det handler om. Hvis der derimod er tale om, at man ønsker at digitalkopiere fra et digitalt tidsskrift, som der er tegnet et abonnement på, må man kun kopiere i det omfang, tidskriftet tillader det i sine licensbetingelser.

Besvaret d. 01-11-2014
AC Sagsnummer 2014-876


Kan man ved at undervise ved to universiteter kun være dækket af Copydans aftaler på det ene af universiteterne?
Et universitetsbibliotek ønskede at vide om en underviser fra universitet A, der underviser på universitet B, er dækket af en aftale mellem Universitet B og Copydan Billeder. UBVA vejledte om, at aftaler mellem danske universiteter og Copydan Billeder er indgået individuelt, men at i hvert fald aftalen med Københavns Universitet var formuleret sådan, at den dækkede universitetets "undervisningsvirksomhed" og alle undervisere, som er "tilknyttet" universitetet. UBVA foreslog, at eventuelle tvivlsspørgsmål om andre aftaler med Copydan Billeder blev søgt afklaret ved henvendelse direkte til Copydan Bileder.

Besvaret d. 27-01-2017
AC Sagsnummer 2016-836