Må man dele sine egne noder, tekst og becifringer til andres værker, som man har ”lyttet af”?
UBVA anførte indledningsvis, at UBVA alene kan vejlede om de regler om ophavsret, der gælder i Danmark. Den danske ophavsretslov regulerer, hvad du må og ikke må gøre med ophavsretligt beskyttet materiale i Danmark. Andre lande kan have anderledes ophavsretlige regler, hvilket UBVA ikke kan vejlede nærmere om.
Efter dansk ophavsret vil musikkompositioner normalt være beskyttet som ”musikværker”, mens sangtekster normalt vil være beskyttet som ”litterære værker”, efter ophavsretslovens § 1, stk. 1. Ophavsretten tilkommer som udgangspunkt den, der har frembragt musikværket (komponisten) hhv. sangteksten (tekstforfatteren). Denne person kaldes ophavsmanden, og ophavsretten varer i hele ophavsmandens levetid + 70 år efter hans/hendes død, jf. nærmere ophavsretslovens § 63. Ophavsretten indebærer ifølge lovens § 2, stk. 1, at ophavsmanden som udgangspunkt har en eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden. Denne eneret omfatter både værket ”i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik”. Ophavsretten gælder således fx både værket i nodeform og i indspillet form (lydoptagelse).
Der er nogle undtagelser til eneretten efter § 2, som står i ophavsretslovens kapitel 2. Man må fx gerne i et vist omfang fremstille eksemplarer at værker til sin private eller personlige brug, jf. nærmere lovens § 12.

En gengivelse (nedskrivning) af en ophavsretligt beskyttet sangtekst vil være en ”eksemplarfremstilling” af det litterære værk, som sangteksten udgør, og denne eksemplarfremstilling kræver som udgangspunkt ophavsmandens tilladelse efter § 2. Ifølge lovens § 12, stk. 2, nr. 5, er det dog tilladt at lave en eksemplarfremstilling i digital form ”til personlig brug for sig selv og sin husstand”. Man må således gerne skrive en sangtekst ned på sin computer til ens personlige brug, men bestemmelsen i § 12, stk. 2, nr. 5, tillader ikke, at man deler teksten med nogen, der ikke tilhører ens husstand, til deres personlige brug. På samme måde vil en gengivelse (nedskrivning) af noder og becifringer af ophavsretligt beskyttet musik udgøre en ”eksemplarfremstilling” af det musikværk, som musikken udgør. Herom gælder de samme regler som for sangteksten (dvs. at nedskrivningen må alene ske til personlig brug for sig selv og sin husstand).
Hvis tekst og noder/becifringer uploades til fx en lukket Facebook-gruppe, vil dette i sig selv udgøre en eksemplarfremstilling, som kræver ophavsmandens tilladelse efter ophavsretslovens § 2. Desuden vil delingen med andre i Facebook-gruppen efter den danske ophavsretslov efter en konkret vurdering kunne være en ”tilgængeliggørelse for almenheden”, som i sig selv er en overtrædelse af eneretten i ophavsretslovens § 2.

Besvaret d. 27-08-2022
AC Sagsnummer: S-2022-276

Print