Kan man bruge et digt af en amerikansk digter, hvis digtet blev skrevet helt tilbage i starten af 1900-tallet?
En person ønskede at bruge et digt af en amerikansk digter i sin bog og spurgte UBVA, om beskyttelsestiden for digtet var udløbet. Reglerne om ophavsretslovens anvendelsesområde fremgår af lovens §§ 85 ff. og regulerer bl.a. i hvilken udstrækning loven finder anvendelse på værker skabt af udlændinge. Hvis digtet af den amerikanske digter blev udgivet første gang i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller hvis det blev udgivet første gang samtidig i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og i et andet land, ville ophavsretsloven finde anvendelse for værket med hjemmel i ophavsretslovens § 85, stk. 1, nr. 2. Hvis værket ikke blev det, ville en eventuel beskyttelse af værket efter ophavsretsloven følge af ophavsretslovens § 88, stk. 1, og den bekendtgørelse, der er udstedt med hjemmel deri, nemlig udlandsbekendtgørelsen (BEK nr 218 af 09/03/2010). Værket var udgivet første gang i England. England, som er en del af Storbritannien, udtrådte af EU pr. 31 januar 2020, og England var derfor ikke længere et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Udgivelsen i England kunne derfor ikke være omfattet af ophavsretslovens § 85, stk. 1, nr. 2. Derimod måtte beskyttelse af værket i stedet følge af ophavsretslovens § 88 og udlandsbekendtgørelsen. Ifølge udlandsbekendtgørelsens § 2 finder de fleste bestemmelser i ophavsretsloven anvendelse på værker frembragt af personer, der er statsborgere i eller bosat i lande, som har tiltrådt konventionen til værn for litterære og kunstneriske værker (Bernerkonventionen). USA har tiltrådt Bernerkonventionen, og de fleste bestemmelser i ophavsretsloven kunne derfor finde anvendelse på værker frembragt af digteren. Det følger af udlandsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, at, når beskyttelsestiden for et værk er udløbet efter den lovgivning, der gælder i værkets hjemland, nyder værket ikke beskyttelse efter ophavsretslovens bestemmelser. Videre fremgår af stk. 2-3, hvilket land, der skal anses som hjemland. Ifølge reglerne i stk. 2, er det for værker, der er udgivet, afgørende, i hvilket land udgivelsen fandt sted først (eller inden for 30 dage). Storbritannien, hvor digtet blev udgivet første gang, har tiltrådt Bernerkonventionen, og Storbritannien var derfor det konventionsland, som skulle anses som hjemland i § 3’s forstand. UBVA kunne ikke påtage sig at rådgive om udenlandsk ret, herunder om beskyttelsestiden for værket efter engelsk ret var udløbet, og således, om beskyttelse af værket efter ophavsretsloven måtte være afskåret ifølge udlandsbekendtgørelsens § 3, stk. 1. UBVA henviste forfatteren til at søge rådgivning ved en advokat eller juridisk rådgiver fra Storbritannien herom. UBVA bemærkede dog, at hvis beskyttelsestiden ikke var udløbet efter engelsk ret, ville digtet nyde beskyttelse i Danmark, fordi beskyttelsestiden endnu ikke var udløbet her. Således er beskyttelsestiden efter ophavsretslovens § 63, stk. 1, 1. pkt., 70 år efter ophavsmandens dødsår, og der var ikke gået 70 år efter digterens dødsår (1963). Forfatteren ville i så fald derfor ikke kunne benytte værket uden tilladelse fra rettighedshaverne, medmindre en af de ophavsretlige undtagelser er opfyldt.

Besvaret d. 22-06-2021
AC Sagsnummer: S-2021-760

Print