Hvordan skal man forholde sig, hvis man gerne vil lave en hjemmeside, som citerer/låner materiale andetsteds fra, og som linker til andre hjemmesider?
En person ønskede på sin hjemmeside at linke til nogle andre hjemmesider, at gengive nogle lovbestemmelser, at gengive noget tekst fra en offentlig hjemmeside, og at gengive nogle tekstafsnit fra nogle fagbøger/officielle standarder. Vedkommende spurgte også, om vedkommendes egen hjemmeside ville være beskyttet af ophavsret.

UBVA oplyste, at det som det helt klare udgangspunkt er tilladt at linke til materiale på internettet. Man må dog ikke linke til materiale, som er lagt ulovligt på nettet uden tilladelse fra rettighedshaveren, eller omgå kopispærreordninger og lignende.

UBVA oplyste videre, at det altid er tilladt at citere – eller ligefrem bare at kopiere eller på anden måde bruge – lovgivning, administrative bekendtgørelser og andre lignende retsskabende (normative) offentlige dokumenter, jf. ophavsretslovens § 9, stk. 1. Man må i den forbindelse også gerne nøjes med at gengive f.eks. kun stk. 2 af en lovregel. Selvstændige bidrag må dog kun gengives i sammenhæng med aktstykket og ikke for sig selv, jf. § 9, stk. 2 – dvs., hvis f.eks. man har fundet en dom, som indeholder et fotografi fra sagen, så må man ikke gengive fotografiet selvstændigt (dvs. isoleret) men kun i forbindelse med dommen. Administrative vejledninger udarbejdet af en offentlig myndighed vedr. bekendtgørelser er omfattet af § 9 og således ikke genstand for ophavsret. Eventuelle ”vejledninger” udarbejdet af private (f.eks. på alment oplysende hjemmesider) er derimod ikke omfattet af § 9.

Om gengivelse fra den offentlige hjemmeside oplyste UBVA, at det er tilladt at citere tekst, i den udstrækning citatbetingelserne overholdes. Hvis man citerer afsnit, som i sig selv ikke nyder ophavsretlig beskyttelse, f.eks. fordi afsnittet er meget kort (ganske få ord), eller fordi det kun indeholder rå information (data), behøver citatbetingelserne dog ikke at være opfyldte. UBVA gennemgik citatbetingelserne nærmere.

Om gengivelse fra officielle standarder oplyste UBVA, at det nok ikke helt kunne udelukkes, at ophavsretslovens § 9 også gælder for disse. UBVA var dog ikke umiddelbart bekendt med retspraksis herom. Derfor kunne det nok være fornuftigt at tage udgangspunkt i, at citatbetingelserne skulle være opfyldt ved brug af sådant materiale.

Om beskyttelse af personens egen hjemmeside oplyste UBVA, at den tekst på vedkommendes hjemmeside, som vedkommende selv havde forfattet, havde vedkommende selv ophavsret til, i den udstrækning teksten opfyldte det ophavsretlige originalitetskrav. Det samme gjaldt billeder/videoer vedkommende selv havde taget/lavet, ligesom det gjaldt layout, hvis vedkommende selv havde stået for det. For så vidt angår fotografier/videoer, vedkommende havde lavet, gjaldt desuden en yderligere beskyttelse efter ophavsretslovens §§ 68 og 70. Eventuelle andre elementer, vedkommende selv havde frembragt/lavet, og som rummede en kreativ frihed og således opfyldte originalitetskravet, ville vedkommende også have ophavsret til. Vedkommende havde derimod ikke ophavsret til citaterne fra andre værker eller andre elementer, vedkommende ikke selv havde skabt. Det kunne muligvis tænkes, at vedkommende ville få såkaldt databasebeskyttelse efter ophavsretslovens § 71 til hjemmesiden som sådan, men det var uklart.

Endelig oplyste UBVA om forskellen på citat og referat. Ved citering kopierer man det tekstafsnit, man ønsker at bruge, over i sin egen tekst/indhold – dvs., teksten i ens egen fremstilling er den samme som i den oprindelige fremstilling (dog eventuelt med udeladelser af enkelte ord o.l.) Ved referering skriver man det relevante tekstafsnit om med sine egne ord, så teksten i ens fremstilling består af andre formuleringer, ord osv. Grunden til, at citatbetingelserne ofte ikke skal være opfyldt ved referering, er, at det, der er ophavsretligt beskyttet ved tekster, navnlig er forfatterens udvalg af ord, sammensætningen af disse ord, struktureringen af tekstafsnittene mv., da der ligger en kreativ frihed i, hvordan man konkret vil formulere sig. Når man refererer, genbruger man kun det mere abstrakte meningsindhold fra den oprindelige tekst og ikke den oprindelige forfatters selvstændige konkrete formuleringer. Man skal dog passe på, at referatet ikke bliver for langt og detaljeret, da det så kan komme til at gengive f.eks. den overordnede struktur, den oprindelige forfatter valgte, eventuelle kreative historieelementer og lignende.

Besvaret d. 14-05-2021
AC Sagsnummer: S-2021-716

Print