Må man gerne citere en hel side fra en bog?
En person ønskede oplyst, om betingelserne for citering af et tekstafsnit på cirka en side fra en bog var opfyldt i et undervisningsmateriale, der skulle lægges på internettet. UBVA oplyste, at det måtte formodes, at tekstafsnittet var ophavsretligt beskyttet, men at brug kunne ske uden tilladelse fra rettighedshaveren, hvis betingelserne for lovligt citat blev overholdt. Efter ophavsretslovens § 22 er det af et offentliggjort værk tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Når en undtagelsesbestemmelse som § 22 anvendes, skal betingelserne i § 11 desuden overholdes. Efter ophavsretslovens § 11, stk. 1, skal ophavsmandens rettigheder efter § 3 overholdes, efter stk. 2, 1. pkt., må værket ikke ændres i videre udstrækning, end den tilladte brug kræver, efter stk. 2, 2. pkt., skal kilden angives i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, hvis værket gengives offentligt, og efter stk. 3 er det ikke tilladt at fremstille eksemplarer på grundlag af en gengivelse af værket i strid med ophavsretslovens § 2 eller på grundlag af en omgåelse af en teknisk foranstaltning. UBVA gennemgik betingelserne og påpegede bl.a., at en sides citat ikke umiddelbart var for meget, hvis det var velbegrundet, at hele det citerede afsnit er med, f.eks. fordi det var nødvendigt for at vise den/de relevante pointer. Der var dog ikke den fornødne kobling mellem det citerede tekstafsnit og teksten i øvrigt, og citatet kunne derfor vanskeligt siges at følge et anerkendelsesværdigt formål. Videre påpegede UBVA, at der ikke måtte være stavefejl i citatet, at det skulle fremgå klart, at der var tale om et citat, f.eks. med anførselstegn, og at kildehenvisningerne skulle indeholde både forfatterens navn og værket med titel, udgivelsesår, forlag osv.

Besvaret d. 26-04-2021
AC Sagsnummer: S-2021-629

Print