Må man som forsker høste metadata fra YouTube?
UBVA vurderede følgende spørgsmål:
(i) Er de omtalte metadata individuelt beskyttet af ophavsret efter reglerne om ophavsret til litterære eller kunstneriske værker, jf. ophavsretslovens § 1?
(ii) Er sammenstillingen af metadata i YouTubes database en ophavsretligt beskyttet kompilation, jf. ophavsretslovens §§ 1, 5 og/eller 71?
(iii) Hvad siger YouTubes brugervilkår?
(iv) Kan ophavsretslovens § 23, stk. 1, dække brugen?
(v) Den kommende ændring af ophavsretsloven (nye regler om ”tekst og data mining” til brug i forskning)

Ad (i): De fleste af de typer af metadata, som var nævnt i henvendelsen til UBVA, vil normalt ikke være ophavsretligt beskyttede værker. Det gælder fx faktuelle oplysninger (fx antal views, likes, datoer m.v.). Nogle af de nævnte typer af metadata kan dog efter omstændighederne være beskyttede litterære værker. Det gælder fx videoernes titler og beskrivelser. Det kan dermed samlet set ikke udelukkes, at nogle af de nævnte typer af metadata er beskyttet af ophavsret efter ophavsretslovens § 1. I så fald kræver den nævnte datahøst (og videre brug af høstede data) som udgangspunkt tilladelse, jf. ophavsretslovens § 2. Om YouTubes brugervilkår kan udgøre den fornødne tilladelse, se nedenfor (iii). Om ophavsretslovens § 23, stk. 1, se nedenfor (iv).

Ad (ii): Kompilationer/sammenstillinger af data kan efter omstændighederne beskyttes ophavsretligt efter ophavsretslovens §§ 1 og 5 (når der ligger en kreativ indsats i kompilationens sammenstilling af data) og/eller § 71 (når der er afholdt en væsentlig investering i at producere kompilationen. Se ”Ophavsret for begyndere – en bog til ikke-jurister”, side 60 ff. og 233 ff. Det er vanskeligt at foretage en sikker vurdering af, om sammenstillingen af de omtalte metadata på YouTubes server kan nyde ophavsretlig beskyttelse efter en eller flere af disse regler. Kompilationen vil formentlig ikke være beskyttet efter ophavsretslovens §§ 1 og 5 (pga. manglende originalitet i sammenstillingen), men der kan være tale om en beskyttet database efter ophavsretslovens § 71. En mere sikker vurdering af disse spørgsmål vil kræve nærmere undersøgelser af YouTubes database i lyset af de kriterier, som er omtalt i den ovennævnte bog. Hvis kompilationen af de pågældende metadata er helt eller delvist ophavsretligt beskyttet, vil den omtalte form for datahøst som udgangspunkt kræve tilladelse, jf. ophavsretslovens § 2 og § 71. Om YouTubes brugervilkår kan udgøre den fornødne tilladelse, se nedenfor (iii). Om ophavsretslovens § 23, stk. 1, se nedenfor (iv).

Ad (iii): Det fremgår af YouTubes servicevilkår, at man som bruger af YouTube alene har ret til at bruge tjenesten til personlig, ikke-kommerciel brug, og at den beskrevne datahøst vil kræve en særskilt tilladelse fra YouTube. Det er muligt, at ”data mining” er tilladt i andre lande, herunder fx i USA efter Fair Use-doktrinen (dette har jeg ikke tilstrækkelig indsigt i US-amerikansk ret til at kunne vurdere). Det er også muligt, at YouTube tillader ”datahøst” til forskningsbrug på deres platform, hvis man spørger om lov. Men ifølge brugervilkårene er det tilsyneladende som udgangspunkt forbudt.

Ad (iv): Ophavsretslovens § 23, stk. 1, er en undtagelse til ophavsretslovens § 2 om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker. Denne undtagelse i § 23, stk. 1, finder ikke anvendelse i forhold til databasebeskyttelsen efter lovens § 71 (jf. § 71, stk. 5). Lovens § 23, stk. 1, tillader gengivelse af offentliggjorte kunstværker og værker af beskrivende art. Så vidt jeg kan vurdere, vil de her nævnte typer af metadata – hvis de er individuelt beskyttet (jf. ovenfor (i) – være almindelige litterære værker, og i så fald finder § 23, stk. 1, ikke anvendelse. Derudover opstiller § 23, stk. 1, - når den finder anvendelse – en række snævre grænser, herunder at gengivelsen alene må ske i ”kritiske og videnskabelige fremstillinger” (og næppe i særskilte høstede datasamlinger, som ikke udgør en del af en videnskabelig fremstilling), ligesom den ikke må ske i erhvervsøjemed (hvilket fx må antages at udelukke brug af bestemmelsen i forskningspublikationer, der udgives på kommercielle forlag). Samlet set vil den omtalte form for datahøst derfor næppe være tilladt efter lovens § 23, stk. 1.

Ad (v): Det nyligt vedtagne ophavsretsdirektiv indeholder regler om ”tekst og data mining” med henblik på videnskabelig forskning. Kulturministeriet arbejder for tiden på at implementere direktivet i dansk ret. Forhåbentlig vil disse nye regler give forskere de fornødne muligheder for at lave denne form for datahøst.

Besvaret d. Ukendt
AC Sagsnummer: S-2021-281

Print