Overdragelse af rettigheder i forbindelse med produktudvikling i arbejdstiden til en ekstern part
En akademiker, der var ansat i den offentlige forvaltning, havde som led i sit arbejde udarbejdet en beregningsmodel i Excel med tilhørende hjælpetekster samt en særskilt vejledning til modellen. Den ansatte ønskede oplyst, hvem der havde ophavsretten til beregningsmodellen.

UBVA anførte, at det første måtte overvejes, hvorvidt det frembragte materiale overhovedet var beskyttet af ophavsret.
UBVA vurderede, at den frembragte model med tilhørende hjælpetekster og vejledning måtte anses for at være beskyttet af ophavsret som "litterære værker" ifølge ophavsretslovens § 1. Mens hjælpeteksterne og vejledningen udgjorde litterære værker i form af "sprogværker", var det mere tvivlsomt, om selve beregningsmodellen i Excel eventuelt var beskyttet som et "edb-program", der ifølge ophavsretslovens § 1, stk. 3, "henregnes til litterære værker". Et edb-program i ophavsretlig forstand defineres traditionelt således: »Et edb-program er en række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form eller på et hvilket som helst medium, som tilsigter direkte eller indirekte at bringe en datamat til at angive, udføre eller opnå en bestemt funktion, opgave eller et bestemt resultat«.

UBVA kunne ikke på det foreliggende grundlag vurdere sikkert, om beregningsmodellen var omfattet af denne definition.

UBVA anførte, at eftersom akademikeren havde frembragt beregningsmodellen m.v. som led i sit arbejde, gav sagen anledning til at overveje, hvorvidt arbejdsgiveren (den offentlige forvaltningsmyndighed) havde fået overdraget ophavsretten helt eller delvist til sig efter reglerne om ophavsret i ansættelsesforhold.

UBVA anførte, at det her først og fremmest har betydning, om der er indgået en aftale om ophavsretten - fx i ansættelseskontrakten eller i andre aftaler, der gælder for ansættelsesforholdet. Hvis der ikke er aftalt noget om ophavsretten, følger det af ophavsretslovens § 59, at "Ophavsretten til et edb-program, der er frembragt af en arbejdstager under udførelsen af dennes arbejde eller efter arbejdsgiverens anvisninger, overgår til arbejdsgiveren." For andre litterære værker gælder de ulovbestemte regler om ophavsret i ansættelsesforhold, der kan sammenfattes således: "Medmindre andet er aftalt, får arbejdsgiveren kun de dele af den ansattes ophavsret, som var nødvendige for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor den ansatte lavede værket."

UBVA vejledte nærmere om indholdet af disse regler.Besvaret d. 01-03-2018
AC Sagsnummer: S-2018-248

Print