Hvem har ophavsretten til undervisningsmateriale udarbejdet af en freelance-underviser?
En freelance-underviser, som af opdragsgiveren var blevet bedt om at dele sit undervisningsmateriale med en anden freelance-underviser, ønskede vejledning om sin retsstilling. Det fremgik efter det oplyste af freelance-konsulentaftalen, at ophavsretten til freelance-konsulentens undervisningsmateriale overgik til opdragsgiveren, hvis det var aftalt eller forudsat i en aftale mellem parterne. Efter det oplyste var praksis, der blev indgået en nærmere aftale i forbindelse med en ny undervisningsopgave, og freelance-underviseren mente, at rettighedsklausulen henviste til den aftale. UBVA vejledte om, at den indgåede aftale var uklar. Selv om det følger af ophavsretslovens § 53, stk. 3, at uklare aftaler normalt skal fortolkes til fordel for ophavsmanden, anførte UBVA, og den uklare aftale kunne give anledning til tvister med opdragsgiveren, og at det derfor var i freelance-underviserens interesse at få præciseret skriftligt, at ophavsretten til undervisningsmateriale kun overgik til opdragsgiveren, hvis dette blev aftalt skriftligt.

Besvaret d. 01-03-2017
AC Sagsnummer: 2017-190

Print