Er det tilladt at benytte sig af billeder af produkter fra hjemmeside i forbindelse med en spørgeundersøgelse?
En studerende på et dansk universitet ønskede som led i sit speciale at lave en online-undersøgelse af danske og tyske forbrugeres oplevelser af en række dagligvarer, som markedsføres og sælges i supermarkeder. I denne forbindelse ønskede den studernede at gengive fotografier af de pågældende dagligvarer, som fandtes på forskellige danske og tyske supermarkeders hjemmesider, i sit online-spørgeskema. UBVA vejledte om, at denne brug især giver anledning til at overveje, om den er tilladt efter reglerne om ophavsret i henholdsvis Danmark og Tyskland - og at UBVA kun kan vejlede om dansk ophavsret.
UBVA konstaterede, at en egentlig kopiering af de pågældende billeder og tilgængeliggørelse heraf i et online-spørgeskema som udgangspunkt kræver samtykke fra relevante rettighedshavere, og at der herved kan være rettighedshavere både til billederne (fotografierne) og til udformningen af de dagligvarer(s emballage) m.v., som er afbildet på fotografierne. UBVA vurderede, at den påtænkte brug af billederne ikke vil være omfattet af den aftale (aftalelicens), som universitetet havde indgået med Copydan Billeder om brug af billeder i undervisningen. Derimod er den formentlig tilladt efter undtagelsesbestemmelsen i ophavsretslovens § 23, stk. 1, hvilket dog ikke helt utvivlsomt.
UBVA vejledte herefter om mulighederne for i spørgeskemaet at benytte såkaldte "embedded links" til de pågældende billeder på supermarkedernes hjemmesideservere, idet dette ifølge EU-Domstolens nyere retspraksis ikke kræver rettighedshavernes samtykke. UBVA vejledte i den forbindelse om, at en sådan brug af "embedded links" kan være i strid med andre regler, men at det var UBVAs vurdering, at den påtænkte brug i en ikke-kommerciel spørgeskemaundersøgelse som led i et universitetsspeciale ikke vil stride imod andre regler i dansk ret.

Besvaret d. 28-02-2017
AC Sagsnummer: 2017-117

Print