Hvilke muligheder er der for at trække sig ud af en forlagsaftale?
En forsker, der havde publiceret en artikel på et amerikansk forlag, opdagede efterfølgende, at forlaget var optaget på en liste over såkaldte "predatory publishers", dvs. "useriøse" videnskabelige forlag, der primært søger at tjene penge på at udgive artikler i open access uden at leve op til sædvanlige standarder for videnskabelige forlag. Aftalen om publicering var ikke tidsbegrænset, og der forelå ingen oplysninger om, at aftalen indeholdte en opsigelsesmulighed. Der forelå ikke præcise oplysninger om, hvorvidt den indgåede aftale om publicering indeholdte regler om lovvalg, men da forlaget var hjemmehørende i USA, var det nærliggende at antage, at aftalen var reguleret af US-amerikansk ret.
UBVA kunne derfor ikke sikkert vurdere forskerens retsstilling. Bedømt efter dansk rets almindelige regler måtte en ophævelse af den indgående aftale om publicering kræve en væsentlig misligholdelse, og UBVA fandt, at oplysningen om, at forlaget var optaget på en liste over "predatory publishers", ikke - efter dansk ret - ville være tilstrækkeligt til i sig selv at ophæve aftalen. UBVA henviste til, at hvis der ikke var nogen juridisk mulighed for at kræve artiklen trukket tilbage, måtte det bero på en nærmere forhandling med forlaget, om artiklen kunne trækkes tilbage.

Besvaret d. 17-11-2016
AC Sagsnummer: 2016-814

Print