Kræver de forvaltningsretlige regler, at et universitet arkiverer fortrolige forskningsdata fra en ekstern samarbejdsparter efter samarbejdets ophør?
En forskningsinstitution skulle indgå en samarbejdsaftale, der blandt andet omfattede et universitet. Som led i samarbejdet skulle forskningsinstitutionen stille fortrolige forskningsdata til rådighed for forskere ved universitetet, og universitetet ønskede i denne forbindelse en ret til at opbevare en kopi af de fortrolige forskningsdata også efter samarbejdets ophør. Universitetet henviste i denne forbindelse til reglerne om journaliseringspligt i offentlighedslovens § 15. UBVA vejledte om, at journaliseringspligten efter offentlighedslovens § 15 ikke i sig selv ses at stille krav om opbevaring af en kopi af modtagne forskningsdata (men alene at stille krav om registrering af visse metaoplysninger herom). Det synes i stedet at måtte bero på almindelige forvaltningsretlige regler, om universitetet er retligt forpligtet til at opbevare en kopi af de modtagne data, og at det fremstod tvivlsomt, om en sådan opbevaring var påkrævet. UBVA henviste i denne forbindelse til, at de pågældende forskningsdata formentlig kunne undtages fra retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 27. UBVA foreslog derfor forskningsinstitutionen at bede universitetet komme med en nærmere begrundelse for deres ønske om at opbevare de pågældende forskningsdata, da dette ønske - som nævnt - ikke syntes at kunne begrundes med journaliseringspligten efter offentlighedslovens § 15.

Besvaret d. 20-11-2016
AC Sagsnummer: 2016-731

Print