Indebærer en lignende figur af en beskrivelsesmodel en ophavsretlig krænkelse?
En forsker, der havde udviklet en beskrivelsesmodel, som han i en bog havde gengivet grafisk (som en figur), ønskede UBVA’s vurdering af, om en lignende figur i en lærebog indebar en krænkelse af hans ophavsret.

UBVA vurderede, at forskerens beskrivelsesmodel formentlig var var beskyttet af ophavsret efter ophavsretslovens § 1, stk. 1 (som et litterære værk) og/eller efter § 1, stk. 2 (som et beskrivende værk). UBVA gav en udførlig vejledning om kriterierne for, hvornår der foreligger en ophavsretskrænkelse. Disse kriterier forudsætter en meget konkret sagkyndig vurdering, som der ikke var tilstrækkelige oplysninger til at foretage præcist.

På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderede UBVA dog, at meget tydede på, at der forelå en ophavsretskrænkelse. UBVA vejledte også om mulighederne for at gengive bearbejdelser af andres figurer i egne værker.

Besvaret d. 01-12-2014
AC Sagsnummer: 2014-830

Print