Er det tilladt at bruge en indkøbt undervisnings-DVD i undervisningen?
En underviser, der ønskede at bruge en indkøbt undervisnings-DVD i sin sprogundervisning, ønskede oplyst, om hun kunne bruge DVD’en på nærmere anførte måder.

UBVA vejledte om, at flere af de anførte måder – som bl.a. involverede upload til intranet og kopiering af DVD’en mhp. udlån af kopierne – ikke kunne ske uden samtykke fra ophavsmanden. En af de anførte måder bestod i at afholde et ”Webinar”, hvor underviseren via sin computer afspillede DVD’en for kursisterne, som så den ”realtime” hjemme hos sig selv. UBVA vejledte om, at denne sidste form for brug af DVD’en ville være lovlig, hvis den ikke retter sig mod et ubestemt antal potentielle modtagere, som udgør et betydeligt antal personer. En anden af de anførte måder bestod i at udlåne DVD’en til eleverne på skift.

UBVA vejledte om, at et sådant udlån ikke kræver samtykke, hvis der sker inden for underviserens ”privatsfære”, men at det kan være tvivlsomt, om der mellem underviseren og dennes studerende består sådanne personlige bånd. Hvis dette ikke er tilfældet, kræver udlån af DVD’en samtykke fra ophavsmanden

Besvaret d. 01-11-2014
AC Sagsnummer: 2014-794

Print