Behøver videnskabelige artikler, der indeholder ophavsretligt beskyttede billeder, at indhente samtykke fra disse rettighedshavere inden publicering?
Et videnskabeligt tidsskrift, der udkommer online som open access-tidsskrift, havde modtaget en artikel, hvori var gengivet en række billeder, som var beskyttet af tredjemands ophavsret. Tidsskriftet ønskede svar på ovenstående spørgsmål omkring, hvorvidt det var nødvendigt, at indhente samtykke fra de pågældende rettighedshavere i forhold til de pågældende billedgengivelser.
UBVA vejledte om, at gengivelsen formentlig ville være tilladt i Danmark efter bestemmelsen i den danske ophavsretslovs § 23, stk. 1, og at gengivelsens omfang formentlig navnlig må afhænge af, hvad artiklens videnskabelige formål med rimelighed kan betinge. UBVA vejledte endvidere om, at når gengivelsen sker på internettet, er der en risiko for, at gengivelsen vil blive anset for at udgøre en ophavsretskrænkelse efter lovgivningen i andre lande. Da ophavsretten ikke er harmoniseret på dette punkt (ikke en gang i EU), kan det ikke siges med sikkerhed, om gengivelsen kan være ulovlig efter andre landes lovgivning. UBVA foreslog tidsskriftet at overveje, om det som led i en eventuel forhandling med rettighedshaveren om et samtykke til gengivelsen med fordel kunne påpeges, at gengivelsen måtte antages at være lovlig efter dansk ret, og formentlig også efter mange andre EU-landes ophavsretslovgivning, jf. herved Infosoc-direktivets art. 5(3)(a).

Besvaret d. 23-01-2016
AC Sagsnummer: S-2016-026

Print