Hvordan er en forskers position i forbindelse med opfindelse, som ikke kan patenteres men som stadig ønskes kommercialiseret af universitetet?
IDA rettede henvendelse til UBVA angående et medlem, som var forsker ved et dansk universitet, hvor vedkommende havde udviklet noget teknisk, der ikke havde tilstrækkelig nyhed til at kunne patenteres, men som dog alligevel kunne have en værdi, og som universitetet nu formentlig ønskede at kommercialisere i samarbejde med en ekstern part. UBVA vejledte om, at lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner ikke fandt anvendelse i det anførte tilfælde, hvor der ikke forelå en patenterbar opfindelse. Da forskeren bl.a. havde udviklet noget kildekode til at styre den tekniske frembringelse, vejlede UBVA desuden om, at ophavsretten til edb-programmer ifølge ophavsretslovens § 59 normalt overgår til arbejdsgiveren. UBVA vejledte herved om, at det har været diskuteret, om denne bestemmelse også gælder for forskere ved danske universiteter, men at det i dag er tvivlsomt, om man vil kunne komme igennem med et synspunkt om, at dette ikke skulle være tilfældet.

Besvaret d. 08-10-2014
AC Sagsnummer: 2014-649

Print