Kræver det ophavsretlig tilladelse at foretage et screenshot af en hjemmeside?
UBVA blev spurgt til om det af en underviser krævede tilladelse i undervisningssammenhæng at foretage et screenshot af en hjemmeside til sine powerpoint-præsentationer.

UBVA udtalte, at det gav anledning til flere overvejelser. Tungtvejende var, at der typisk nok ville være tale om ophavsretligt materiale på disse hjemmesider, og at det derfor altid beror på en konkret vurdering.

I ophavsretslovens § 22 fremgår det, at man må citere fra et offentliggjort værk ”i overensstemmelse med god skik og i det omfang, det betinges af formålet”. Heri ligger imidlertid en række krav, som bl.a. indebærer, at man normalt kun må citere små dele af andres værker (aldrig et andet værk i dets helhed), og at man ”normalt” ikke må citere fotografier og værker af billedkunst m.v. – og kun må citere fra beskrivende værker, hvis de udgør en uadskillelig del af et litterært værk.

§ 23, stk. 1, giver større muligheder for at citere fra kunstværker og beskrivende værker, men kun i ”kritiske og videnskabelige fremstillinger”, hvilket en rent formidlende forelæsning om et emne fx ikke vil være.

I overvejelsen om muligheden skal derfor lægges følgende til grunde:
1) Indeholder hjemmesiden ophavsretligt beskyttet materiale? (Dette vil normalt være tilfældet, men hvis hjemmesiden angår ”lovstof” m.v. kan OHL § 9 føre til, at materialet ikke er beskyttet af ophavsret – i så fald kan man lovligt efter ophavsretsloven gengive materialet)
2) Hvilken type værker er der tale om (litterære værker, billedkunstværker, fotografier, beskrivende værker osv.)
3) Vil skærmshottet være lovligt efter § 22?
4) Vil skærmshottet være lovligt efter § 23, stk. 1?

UBVA vurderede derfor, at der ikke var et entydigt svar på spørgsmålet, da det beror af flere elementer, samt at der også er forskelle på de såkaldte "terms of condition" på de forskellige hjemmesider.

Besvaret d. 31-01-2014
AC Sagsnummer: 2014-143

Print