Hvem har rettigheden til undervisningsmateriale?
Nogle danske skoler ønskede at pålægge de ansatte lærere at levere undervisningsmateriale til en e-læringsplatform. Platformen hvilede på et system, hvor de skoler, der abonnerede på at kunne bruge platformen til undervisningsbrug, skulle levere en vis mængde undervisningsmateriale til platformen. Til gengæld kunne de abonnerende skoler frit bruge alt materiale på platformen.

UBVA vurderede, at undervisningsmateriale normalt er ophavsretligt beskyttet. Det gælder f.eks. PowerPoint-slides, handouts, øvelsesopgaver, quizzer, billeder, m.m.

Ophavsretlig beskyttelse indebærer, at den, der har ophavsretten, har eneret til at tillade eller forbyde at andre foretager en række handlinger. Det drejer sig om at fremstille eksemplarer af materialet, at sprede eller vise fysiske eksemplarer af materialet, og at fremføre materialet. At gøre beskyttet materiale tilgængeligt på en internetplatform er blandt andet en fremførelse.

I mangel af udtrykkelig aftale tilhører ophavsretten den ansatte. Ophavsretten kan dog overgå til arbejdsgiveren ifølge de almindelige regler om ophavsret i ansættelsesforhold. De regler siger, at arbejdsgiveren kun får de dele af ophavsretten, der var nødvendige for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed, på det tidspunkt, hvor den ansatte skabte værket. Det betød, at skolerne kun måtte blive ved med at bruge lærernes undervisningsmateriale på de måder, de plejede. Da det ikke var skolernes sædvanlige virksomhed at pålægge lærerne at uploade deres undervisningsmateriale til e-læringsportalen, var den del af ophavsretten ikke gået over til skolen. Hvis skolerne gjorde det alligevel, ville det være en ophavsretskrænkelse.

Det var desuden uden betydning, om skolerne indgik aftaler med leverandøren af e-læringsportalen om, at lærere, der uploadede undervisningsmateriale til portalen, afgav deres ophavsret. Skolerne kunne nemlig ikke gyldigt forpligte lærerne igennem aftaler med tredjeparter.

Skolerne var også ud fra almindelige ansættelsesretlige principper forhindret i at pålægge lærerne at lægge deres undervisningsmateriale ud på e-læringsportalen. Det er en basal ansættelsesretlig grundregel, at arbejdsgivere ikke ensidigt kan ændre ansættelsesforholdet på væsentlige måder. Det kræver en aftale med de ansatte, eller at arbejdsgiveren foretager ændringen med individuelt opsigelsesvarsel. UBVA bemærkede i den forbindelse, at en aftalemæssig ordning med lærerne om afgivelse af ophavsrettigheder muligvis kun ville kunne etableres ved en kollektiv overenskomst med lærernes faglige organisation. Det ville afhænge af, hvor omfattende en afgivelse af ophavsrettigheder, der var tale om, og dermed af, med hvilken vægt ophavsrettens tidligere placering hos de enkelte lærere havde indgået som forudsætning for den eksisterende landsdækkende læreroverenskomst.

Besvaret d. 11-11-2016
AC Sagsnummer: S-2016-179

Print