Indebærer optagelser med skjult kamera af en skatterådgivers rådgivning en ophavsretskrænkelse, og hvilken betydning havde hensynet til ytringsfriheden i denne forbindelse?
Et dansk fjernsynsforetagende havde sendt en række udsendelser, der forsøgte at vise, hvordan advokater, revisorer, bankfolk, m.fl. rådgav erhvervslivet om, hvordan man kunne komme til at betale en lavere skat ved brug af uetiske eller ulovlige metoder. Udsendelserne indeholdt optagelser af skatterådgivere lavet med skjult kamera af en undercoverjournalist, der lod som om, at han var en forretningsmand, der ønskede at komme til at betale lavere skat. En af de rådgivere, der var blevet optaget ved skjult kamera, spurgte UBVA, om fjernsynsforetagendet havde krænket hans rettigheder ifølge ophavsretsloven.

UBVA forklarede, at det er en betingelse for at få ophavsretlig beskyttelse, at værket har originalitet, hvilket indebærer, at værket skal være udtryk for frie og kreative valg fra ophavsmandens side. Originalitetskravet er dog relativt mildt og selv kortere sætninger kan derfor få ophavsretlig beskyttelse. UBVA vurderede derfor, at det var overvejende sandsynligt, at rådgiveren havde ophavsret til i hvert fald nogle af de udtalelser, han var kommet med over for undercoverjournalisten under det én time lange møde, som rådgivningen varede.

Ophavsmanden til et ophavsretligt beskyttet værk får en eneret til at tillade eller forbyde at lave eksemplarer af værket, hvilket f.eks. kan være at kopiere en tekst, eller at gemme en fil på sin computer. Fjernsynsforetagendets optagelser af rådgiverens udtalelser ville derfor efter al sandsynlighed være en eksemplarfremstilling i strid med rådgiverens eneret.

Til sammenligning med optagelserne, var der i den endelige dokumentar dog kun brugt en lille del af samtalen med rådgiveren, og det var derfor tvivlsomt, om selve dokumentaren udgjorde en eksemplarfremstilling i strid med rådgiverens eneret. Det ville bero på, om de udtalelser, der var med i dokumentaren, isoleret set opfyldte originalitetskravet. UBVA vurderede at det var tvivlsomt, om de gjorde det, men at det ikke var umuligt.

Selv hvis de udtalelser, der var brugt i den endelige dokumentar, var selvstændigt ophavsretligt beskyttede, var det muligt, at fjernsynsforetagendet efter de ophavsretlige undtagelsesregler kunne have lov til at lave og udsende dokumentaren. UBVA fandt, at det var muligt, at ytringsfrihedshensyn kunne begrunde, at brugen af udtalelserne i dokumentaren ville have karakter af en særlig form for lovligt citat. Det var også muligt, at ytringsfrihedshensyn ville kunne påvirke en domstols udmåling af sanktioner. På grund af manglende afklaring i retspraksis var det dog svært at afgøre. Under alle omstændigheder vurderede UBVA, at det var sandsynligt, at en domstol ville tillægge ytringsfriheden betydelig vægt i en eventuel sag med henvisning til, at den skjulte optagelse var nødvendig for at oplyse almenheden om et emne af almen interesse.

Besvaret d. 21-11-2013
AC Sagsnummer: S-2013-837

Print