Hvor tæt må man gå på andres faglitterære værker, uden at der er tale om plagiat?
En forfatter havde skrevet en faglitterær bog. En dansk forening havde derefter i sit medlemsblad udgivet en artikel, som indeholdt passager, der havde en høj grad af tekstsammenfald med forfatterens bog uden kildehenvisninger til forfatteren.

UBVA vurderede først og fremmest at forfatterens faglitterære bog var beskyttet efter ophavsretsloven § 1 i og med, at den opfyldte originalitetskravet, da forfatteren havde gjort brug af frie og kreative valg i forbindelse med fremstillingen af det faglitterære stof.

Ophavsret indebærer eneret til at tillade eller forbyde blandt andet fremstilling og bearbejdning af værket. Det vil sige tilladelse eller forbud til brug af værket i både uændret og ændret form. Hvis et tekststykke, der ligner noget tilsvarende, en anden har lavet, derimod laves uden at have haft kendskab til den oprindelige tekst, kræves der ikke tilladelse fra ophavsmanden til den oprindelige tekst. Der skal således foreligge efterligning for at genbrug af et tekststykke kræver samtykke fra ophavsmanden.

UBVA vurderede, at teksten i medlemsbladet havde en sådan grad af lighed med teksten i forfatterens bog, at det krævede tilladelse at udgive teksten i medlemsbladet. UBVA gik i den forbindelse ud fra, at forfatteren selvstændigt havde formuleret sin tekst, og at tekstsammenfaldet ikke skyldtes forfatterens og medlemsbladets brug af et fælles faktuelt kildemateriale. UBVA gik derfor også ud fra, at medlemsbladet havde efterlignet forfatterens tekst. Tilladelsen skulle være givet af både forfatteren og det forlag, hvor bogen var udgivet, da tilladelse til at forlaget måtte trykke bogen ikke indebar, at forfatteren mistede retten til at forbyde andres gengivelse af afsnit fra bogen.

Da medlemsbladet havde gengivet forfatterens tekst uden tilladelse, forelå der derfor en krænkelse af forfatterens ophavsret.

Det faldt uden for UBVA’s kommissorium at afgøre, om bladets overtagelse af de citater, forfatteren havde brugt i sin tekst, samt forfatterens egen tekst, udgjorde en overtrædelse af forfatteretiske normer.


Besvaret d. 25-06-2009
AC Sagsnummer: 200900101

Print