Har et forlag ret til ændre i et værk, når en forfatter overdrager dele af sine rettigheder til et forlaget?
Nogle forfattere havde skrevet og ladet uploadet nogle artikler til et forlags internettjeneste. Forlaget havde efterfølgende uden tilladelse fra forfatterne ændret i artiklerne.

UBVA vurderede, at artiklerne var ophavsretligt beskyttede, og at ophavsretten som udgangspunkt tilkom forfatterne. Ophavsretten indebar blandt andet en ret til at forbyde andre at ændre i artiklerne. Forlaget havde dog fået overdraget en del af ophavsretten, så den kunne tilgængeliggøre artiklerne.

UBVA oplyste, at overdragelse af ophavsrettigheder ikke indebærer en ret til at ændre værket. Alene hvis det er udtrykkeligt aftalt eller den pågældende ændring er sædvanlig eller åbenbart forudsat af parterne, må erhververen af ophavsretten ændre værket.
Forlaget kunne derfor kun ændre artiklerne, hvis det kunne bevise enten (1), at det havde fået udtrykkelig tilladelse til det, (2) at forlaget plejede at foretage den slags ændringer uden tilladelse, (3) at andre udbydere af lignende internettjenester med artikler plejede at foretage den slags ændringer uden tilladelse, eller (4) at forlaget, da det indgik aftalen med forfatterne, havde rimelig grund til at gå ud fra, at det måtte foretage ændringerne, og at den ret måtte stå klart for forfatterne. Der var ikke indgået nogen aftale om ændringerne, og UBVA kunne ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om ændringerne var sædvanlige eller åbenbart forudsat.

UBVA fandt dog, at forlaget højst sandsynligt havde ret til at foretage mindre redaktionelle ændringer, som følge af enten forlags-sædvaner eller ud fra den betragtning, at den slags ændringer er åbenbart forudsat. Derimod havde det formodningen imod sig, at forlaget skulle have ret til at foretage mere vidtgående tekstændringer, og overlade det til nye forfattere at tilføje nye tekstafsnit. Under alle omstændigheder ville forlaget under en eventuel retssag have bevisbyrden for, at det havde ret til at foretage ændringerne.

Hvis forlaget ikke kunne bevise sin berettigelse til at foretage ændringerne, ville ændringerne have karakter af ophavsretskrænkelser, som berettigede forfatterne til erstatning, vederlag og godtgørelse, ligesom forlaget kunne ifalde straf. Forfatterne ville også kunne kræve de ændrede artikler fjernet fra internettjenesten.

UBVA henstillede til, at forlaget i fremtiden indgik aftaler med forfatterne om, hvilke ændringer forlaget måtte foretage uden samtykke.


Besvaret d. 27-06-2008
AC Sagsnummer: 200800466

Print