Er det en krænkelse af eneretten, når en institution ukorrekt angiver et værk som værende en af deres egne publikationer?
Nogle danske forfattere havde skrevet en faglitterær bog. Et institut, der havde ydet et mindre økonomisk bidrag til udgivelse af bogen, havde derefter på sin hjemmeside under overskriften ”Publications from [instituttet]” oplistet bogen som værende en af instituttets publikationer. På samme vis var bogen nævnt blandt instituttets øvrige publikationer i dets årsrapport. En af forfatterne rettede henvendelse til UBVA for at høre, om vedkommende kunne forhindre det.

UBVA oplyste forfatteren om, at ophavsretten indebærer eneret til at fremstille eksemplarer, at sprede og vise eksemplarerne og at fremføre værket offentligt. Derudover, at ophavsmanden har krav på at få sit navn nævnt, når nogen fremstiller eksemplarer af, spreder, viser eller fremfører værket, ligesom han kan forbyde ændringer af det. Ligeledes kan ophavsmanden modsætte sig, at andre bruger værkets titel, hvis der er forvekslingsrisiko.

Ophavsretten er dog ikke til hinder for, at nogen urigtigt udtaler, at en bog har tilknytning til en bestemt institution el.lign., da det ikke udgør en af de handlinger, ophavsmanden har eneret til. Institutionen havde derfor ikke forbrudt sig imod ophavsretsloven ved at skrive på sin hjemmeside, at bogen havde tilknytning til institutionen.

UBVA bemærkede, at det var muligt, at institutionens adfærd var i strid med markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik, men at det spørgsmål faldt uden for UBVA’s kommissorium.


Besvaret d. 09-05-2006
AC Sagsnummer: 200600480

Print