Generelt om de ideelle rettigheder


Skal en forsker krediteres, når en virksomhed bruger forskerens viden og billedmateriale?
En forsker, som havde et samarbejde med en privat virksomhed om brug af forskerens viden og billedmateriale m.v. i markedsføringsøjemed, søgte vejledning om virksomhedens krediteringspligt og grænserne for som forsker at have et sådant virke. I forhold til krediteringspligten vejledte UBVA om, at forskerens billedmateriale og tekster og lign. var beskyttet af ophavsret, og at virksomheden derfor havde pligt til at navngive forskeren som ophavsmand hertil i overensstemmelse med god skik, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 1. UBVA vejledte endvidere om de generelle forskningsetiske normer for interessekonflikter og de institutionsfastsatte regler om bibeskæftigelse. Sidstnævnte kan bl.a. indeholde krav om, at denne form for erhvervssamarbejde deklareres på forskellig vis.

Besvaret d. 16-11-2016
AC Sagsnummer 2016-798


Hvornår skal man kreditere?
En institution ønskede oplyst, hvordan medarbejdere skulle kreditere udviklere af fysiske og digitale produkter ved registrering i en database. Registreringerne indeholdte oftest en række oplysninger om bl.a. produktets type, målgruppe, beskrivelse mv.; links; dokumenter; billeder; film og undertiden også produktet selv i digital form
.
UBVA oplyste, at der alene er pligt til at kreditere (1) ophavsmanden til noget, der er ophavsretligt beskyttet, (2) en person, som optræder med noget, der i sig selv er ophavsretligt beskyttet (f.eks. en sanger eller skuespiller) og (3) fotografen til et fotografi. Kreditering skal ske, når værket gengives eller gøres tilgængeligt for offentligheden, og skal ske i overensstemmelse med ”god skik”.

UBVA vurderede at oplysningerne ikke forudsatte kreditering. Det samme gjaldt links’ne.

For dokumenter skulle forfatteren krediteres. For billeder skulle fotograf, tegner el.lign. krediteres. For film skulle fotograf, klipper, instruktør, skuespillere, komponist, manuskriptforfatter, tøjdesigner, kulissedesigner og andre personer, der havde givet væsentlige kreative bidrag krediteres. For både billeder og film skulle også personer, der havde designet et fysisk produkts layout eller et digitalt produkts grafik, krediteres.

For produktet selv skulle personer, der havde ydet et vist kreativt bidrag ved fremstillingen af produktet, krediteres.
UBVA oplyste, at der ikke er noget krav om brug af © logoet eller andre logoer, når man krediterer. Dog skal et pseudonym anvendes, hvor et sådant er opgivet.


Besvaret d. 18-05-2016
AC Sagsnummer S-2016-269