Brug af computerprogrammer


Må uddannelsesinstitutioner stille computerspil til rådighed for eleverne i et frikvarter?
Det bør for det første undersøges, hvad der fremgår af licensaftalen til de pågældende computerspil, idet det heri kan være tilladt at bruge computerspillene på den ønskede måde. Hvis licensaftalen ikke giver svar på spørgsmålet, gælder følgende:

Det er tvivlsomt, om tilrådighedsstillelsen for eleverne ophavsretligt set skal kvalificeres som "visning" (som når biblioteker stiller referenceværker til rådighed til brug på stedet) eller "udlån". Da brugen er mere vidtgående end ved visning, og blandt andet medfører, at spillets edb-program køres med deraf følgende temporær eksemplarfremstilling, kan anvendelse af udlånsreglerne næppe afvises. Desuden sker der en fremførelse af spillets indlagte tekst, musik, stillbilleder og filmværker på skærmen. I skoler må udlånet og fremførelsen anses for offentlig, når den er tilgængelig for et større antal klasser.

I sfo’er er sagen mere tvivlsom på grund af Højesterets dom om ungdomsklubber, og også diverse lilleskoler og andre meget små institutioner må muligvis også anses for private.

Eksemplarfremstillingen af spillet, når det installeres på spillekonsollen er formentlig heller ikke omfattet af lovens undtagelser. For så vidt angår spillets edb-program vil installationen kun være lovlig, hvis den sker til den lovlige brug efter programmets formål, og det vil formentlig derved være afhængigt af, om udlånet og fremførelsen er lovlige. For så vidt angår spillets øvrige tekst, musik, grafik og film vil digital eksemplarfremstilling kun være lovlig til brug for den, der fremstiller kopier eller dennes husstand, og dermed vil installation til elevernes brug ikke være lovlig.

Under alle omstændigheder bør det dog tjekkes, om spillets licensbetingelser tillader den pågældende brug, idet et sådant rettighedsafkald fra rettighedshavers side vil være bindende.


Besvaret d. 01-01-2018
AC Sagsnummer S-2018-047


Hvem har ophavsretten til et edb-program, der er frembagt af en universitetsforsker som led i dennes ansættelsesforhold?
En universitetsforsker, der havde frembragt et edb-program som led i sin forskning, ønskede oplyst, hvem ophavsretten til edb-programmet tilkom.

UBVA anførte, at det følger af ophavsretslovens § 59, at ophavsretten til et edb-program, der er frembragt af en arbejdstager under udførelsen af dennes arbejde eller efter arbejdsgiverens anvisninger, overgår til arbejdsgiveren. Medmindre andet er aftalt, tilkommer ophavsretten derfor universitetet.

Universitetsforskeren oplyste, at nogle af edb-programmets generelle algoritmer indgik i en patentansøgning. Hertil anførte UBVA, at dette ikke i sig selv havde betydning for overgangen af ophavsretten til det konkrete edb-program til universitetet.


Besvaret d. 01-03-2018
AC Sagsnummer S-2018-222